schooljaarverslag

Schooljaarverslag 2023

Het eerste schooljaar (2022-2023) onder de vlag MollerJuvenaat zit erop. Het samengaan van twee scholen is goed voorbereid en in de geformuleerde bouwstenen komt dat tot uitdrukking. Door onze manier van lesgeven, waarin Formatief handelen en formatief evalueren centraal staat, kunnen we inspelen op hedendaagse en toekomstige uitdagingen. Bij formatief handelen en evalueren staat het gesprek over het leerproces en de uitkomsten (leren leren) centraal. De leerdoelen van een leerling vormen hierbij het uitgangspunt. De thema’s ‘Jij wordt gezien’, ‘Je bent aan zet’ en ‘Wij zijn wereldbewust’ helpen ons om een goed beeld te krijgen en te houden van onze leerlingen. 

Resultaten

Bij het MollerJuvenaat staan niet de cijfers, maar de ontwikkelmogelijkheden van iedere individuele leerling centraal. Via de website Scholen op de Kaart zijn verschillende resultaten nader te bekijken. Na het eerste fusiejaar kijken we tevreden terug op de gerealiseerde werkwijze, met als kanttekening dat de samenwerking tussen de verschillende afdelingen (havo, atheneum en gymnasium) nog verder kan worden doorontwikkeld. De tevredenheid van ouders en leerlingen is in orde, maar biedt ruimte voor verbetering. Met de verschillende geledingen worden daar plannen voor gemaakt.

MollerJuvenaat_Zoom43675

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Afgelopen periode is gebleken dat met name het mentaal welbevinden van leerlingen aandacht behoeft. De gekozen interventies zijn dan ook daarop gericht geweest. Gezamenlijke (sportieve) activiteiten hebben bijgedragen aan een verhoging van het MollerJuvenaat-gevoel. Bovendien is er flink geïnvesteerd in kansengelijkheid, waarbij voor verschillende activiteiten/ excursies geen of een lage ouderbijdrage is gevraagd.  Ook op cognitief gebied zijn er verschillende (steun-)lessen aangeboden om de opgelopen leervertragingen weg te kunnen werken. In voorkomende gevallen zijn daartoe extra mensen ingezet.

Werkdrukmiddelen

De gelden zijn ingezet om de medewerkers meer focus te bieden op hun hoofdtaken. Vrijwilligers om te surveilleren en het inrichten van een lokaal waar onder andere de eerste opvang bij lesuitval plaatsvindt, dragen bij aan rust en daardoor een verlaging van de ervaren werkdruk. Bovendien zijn er activiteiten georganiseerd die de nadere kennismaking tussen collega’s in de nieuw gevormde school versterken. Tot slot is aandacht voor de inwendige mens, door fruitaanbod op school, helpend.

Onderwijs in transitie naar de toekomst

Een school anno 2024 bereidt leerlingen voor op een toekomst waarin flexibiliteit en veerkracht belangrijke eigenschappen zullen zijn. Verandering is de constante factor. Thema’s als Burgerschap en digitale geletterdheid moeten een plaats in het onderwijsaanbod krijgen. Het MollerJuvenaat heeft daar een start mee gemaakt.

Er is een snelle opeenvolging van technologische ontwikkelingen die ervoor zorgen dat het onderwijs in de klassikale vorm steeds minder passend is. Daarmee verandert de rol van de docent van kennisdrager naar begeleider van het leerproces. Dat vraagt coachende vaardigheden en aangepaste instructie. Niet iedere leerling heeft voor alle vakken alle lessen nodig, waardoor een herbezinning op het curriculum (in een kern- en een flexdeel) kan zorgen voor een passend aanbod voor alle leerlingen. Thematisch of vakoverstijgend aanbod voor leerlingen draagt bij aan een verrijkte schooldag. Dit vraagt organisatorisch veel voorbereiding en zal langzaam worden ingevoerd, waarbij ook de leerling initiatieven kan nemen. Het MollerJuvenaat geeft leerlingen dan de mogelijkheid om, onder andere met behulp van hun laptop, de leerstof op hun eigen manier aan te pakken. Daar horen ook nog steeds boeken en schriften bij, maar kennis alleen is geen doel.

Zodoende kunnen onze leerlingen in een kleinschalige, veilige, inclusieve omgeving (de school als oefenplaats voor de samenleving), met betekenisvolle leer- en onderwijsactiviteiten, samen groeien tot zelfbewuste kritische burgers met een actieve maatschappelijke betrokkenheid.