Begeleiding

Ondersteuning MollerJuvenaat

In het kader van passend onderwijs biedt het MollerJuvenaat een actueel schoolondersteuningsprofiel. In het profiel wordt een beeld gegeven van de realiteit en ambities die onze school heeft als het gaat om het bieden van onderwijsondersteuning aan leerlingen.

In de basisondersteuning hebben we aandacht voor de rol van de mentor, een veilige schoolomgeving, anti-pest cultuur, werken we opbrengst en handelingsgericht, betrekken we ouders en leerlingen in het onderwijsproces en kunnen vakdocenten lichte onderwijsondersteuning bieden.

De mentor als spil

In de basisondersteuning is de mentor de spil. De mentor is vanuit de school de centrale persoon voor de leerling. De mentor start een driehoeksgesprek met de ouders en leerling en maakt samen een plan. 2-3 x Per jaar wordt dit plan geëvalueerd en bijgesteld. Daarnaast is er een wekelijks mentoruur voor de leerling.

De veilige schoolomgeving

De veilige schoolomgeving wordt gekenmerkt door duidelijke normen en waarden met daarbij passende afspraken, regels en omgangsvormen in de school. Tijdens het wekelijkse mentoruur en de projectweken wordt hier veel aandacht aan besteed.

_NFF8127

Anti-pest cultuur

In het anti-pestprotocol is vastgelegd wat de school doet aan het voorkomen van pesten en hoe pesten op school aangepakt wordt. Naast het besteden van structurele aandacht aan het klimaat in de klas en de onderlinge relaties, wordt in er in de mentoruren door de mentor aandacht besteed aan pesten en de gevolgen hiervan. Samen met de klas wordt besproken wat geldende normen en waarden zijn en worden afspraken gemaakt over de omgang met elkaar. Wanneer er pestsituaties voordoen wordt gewerkt volgens de vijfsporenaanpak, waarin de mentor het eerste aanspreekpunt voor de leerling is.

De leerjaarcoördinator

De leerjaarcoördinator is op de hoogte van alle leerlingen in zijn afdeling. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de mentor. Waar nodig wordt de leerjaarcoördinator betrokken bij te zetten stappen en acties. De leerjaarcoördinator organiseert in samenspraak met de mentor klas- en leerlingenbesprekingen.

Naast de basisondersteuning biedt het MollerJuvenaat maatwerkarrangementen aan voor leerlingen op individueel niveau of in een kleine groep. Voor deze groep leerlingen stelt het ondersteuningsteam een ontwikkelingsperspectief (OPP) op en voert dit uit.

Vakdocenten; opbrengst en handelingsgericht werken

Vakdocenten besteden binnen de lessen (zowel de vaklessen als de vakoverstijgende lessen) aandacht aan de individuele leerbehoeften van de leerling. Daarnaast is iedere vakdocent medeverantwoordelijk voor de invulling van een veilige schoolomgeving.

Het ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit in totaal 2 ondersteuningscoördinatoren (een ondersteuningscoördinator op de locatie Bolwerk-Zuid en een ondersteuningscoördinator op de locatie Noordzijde Zoom), personal coaches, een verzuimcoördinator, een schoolpsycholoog en ambulant begeleiders. Zij werken ter ondersteuning van de mentoren, vakdocenten en leerjaarcoördinator. Het ondersteuningsteam geeft handelingsadviezen, is op de hoogte van alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het ondersteuningsteam heeft regelmatig overleg, met als doel de ondersteuning van de leerlingen zo optimaal mogelijk vorm te geven.

Maatwerkarrangementen

Leerlingen kunnen individuele ondersteuning ontvangen. Dit is een vorm van remedial hulp binnen het lesrooster. Hierbinnen wordt bijvoorbeeld aangeboden: faciliteiten HB-onderwijs, vak ondersteuning, faalangstreductie training, weerbaarheidstraining, training leren leren, training plannen en organiseren, dyslexie begeleiding, dyscalculie begeleiding en ambulante begeleiding. Buiten het lesrooster zijn er mogelijkheden voor huiswerkbegeleiding op school.

OPP (Ontwikkelingsperspectief)

In het OPP staat een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en eventuele afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma.

Het MollerJuvenaat werkt samen met het Samenwerkingsverband Brabantse Wal en relevante (jeugdzorg) partners in en om de school. De samenwerking met partners is erop gericht dat leerlingen en hun ouders tijdig passende en samenhangende ondersteuning krijgen bij het leren, opvoeden en opgroeien (één leerling, één gezin, één plan).

Inzet partners 

Als uit de leerlingbespreking of uit bespreking in het ondersteuningsoverleg blijkt dat dit gewenst is kunnen zorgpartners observaties uitvoeren in de klas waarna handelingsadviezen aan de docenten worden gegeven. Als er behoefte is aan het meedenken van een externe deskundige, dan kan een SOT worden aangevraagd. Om een leerling te bespreken in het SOT meldt de school de leerling minimaal één week voorafgaand aan het SOT aan. De ouders dienen hier toestemming voor te geven. Bij de aanmelding sluit de school het OPP bij. Het SOT bestaat tenminste uit de ondersteuningscoördinator, verzuimcoördinator, de GGD-arts, schoolpsycholoog, jeugdprofessional, transfercoach en leerplichtambtenaar. Tijdens het SOT wordt de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de school in kaart gebracht en een advies uitgebracht.

De decaan is verantwoordelijk voor de begeleiding in je oriëntatie op je profielkeuze en vervolgonderwijs.

Profielkeuze

Voor de begeleiding in de profielkeuze werkt de decaan samen met de mentoren van leerjaar 3 om ervoor te zorgen dat je een keuze maakt die past bij je interesses en capaciteiten. De decaan houdt hiervoor de resultaten van school en de adviezen van vakdocenten en vergelijkt deze met je keuze. Ouders krijgen over de profielkeuze informatie van de decaan op een ouderavond. Daarnaast worden er voor jou verschillende activiteiten georganiseerd om je profielkeuze voor te bereiden, zoals een vakkenvoorlichting.

_NFF8569

Vervolgonderwijs

Het is van belang dat je een vakkenpakket kies dat voldoet aan de eisen van de beoogde vervolgopleiding. Het is noodzakelijk dat je je goed voorbereidt op je toekomst en je dus goed oriënteert op mogelijke vervolgopleidingen. In de bovenbouw wordt dit LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding) genoemd. De decaan geeft hierover algemene voorlichting, reikt je informatie aan en gaat met je in gesprek over je studiekeuze. Ook het bezoeken van een campus, proef studeren en een stage ervaring valt onder de begeleiding van de decaan.

Het is mogelijk een gesprek aan te vragen met de decaan.