Missie en Visie

De missie van het MollerJuvenaat is helder. Naast het behalen van een passend kwalitatief hoogstaand diploma, begeleiden en inspireren we onze leerlingen om gezamenlijk te genieten en te groeien tot zelfbewuste kritische burgers met een actieve maatschappelijke betrokkenheid. Dat doen we in een kleinschalige omgeving met betekenisvol onderwijs in een maatschappelijke context die lokaal verankerd en wereldbewust is.

Onze visie bestaat uit de volgende bouwstenen

house-of-students_mollerjuvenaat

House of Students

Een House of Students dat is wat het MollerJuvenaat is. Hiermee benadrukken we dat het MollerJuvenaat meer is dan een school. Docenten en leerlingen werken en leren samen. Het is een plek waar iedereen zich thuis en veilig voelt, omdat je jezelf mag en kan zijn. De campusachtige setting van onze gebouwen dragen bij aan dat gevoel. Voor de toekomstige nieuwbouw is dat ook een belangrijk thema.

De kleinschaligheid van de school stimuleert ontmoeting tussen leerlingen en medewerkers en zorgt ervoor dat we elkaar echt kennen. Wij kijken naar wat een leerling wél kan en houden rekening met ieders achtergrond en ontwikkeling. We bieden structurele begeleiding aan iedere leerling. In het bijzonder aan leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken of leerlingen die het juist extra uitdagend hebben. Dit doen we altijd vanuit respect en een sterk gevoel voor tolerantie. Daarbij is wat we met elkaar delen belangrijker, dan waarin we van elkaar verschillen.

Leerlingen leren op, in en rondom school eigenaarschap te nemen over hun eigen leerproces. Wij stimuleren hen te werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit doen we door altijd de relevantie van en vernieuwing in ons onderwijs te blijven opzoeken en elkaar vanuit passie en intrinsieke motivatie te inspireren en te prikkelen.

Samen gaan wij bouwen aan nieuwe tradities en dragen wij bij aan het ontwikkelen van elkaar en onze school. 

Onze didactiek

Door onze manier van lesgeven kunnen we inspelen op hedendaagse en toekomstige uitdagingen.

Formatief handelen en formatief evalueren vormt het fundament van ons onderwijs. Bij formatief handelen en evalueren staat het gesprek over het leerproces en de uitkomsten (leren leren) centraal. Wij volgen hierbij dezelfde werkwijze als het primair onderwijs.

De leerdoelen van een leerling vormen het uitgangspunt van het formatief handelen en evalueren. De thema’s ‘Jij wordt gezien’, ‘Je bent aan zet’ en ‘Wij zijn wereldbewust’ helpen ons om een goed beeld te krijgen en te houden van onze leerlingen. 

Jij wordt gezien

Onze leerlingen hebben verschillende leerbehoeften hier wordt in voorzien door het aanbieden van keuzes binnen de lessen en in activiteiten buiten de lessen.
Op het MollerJuvenaat kijken we naar elkaar om, zoeken we de verbinding en kennen we elkaar bij naam. Bij ons krijgt iedere leerling de ruimte om echt zichzelf te zijn en bieden we hulp als daaraan behoefte is. Bijvoorbeeld van de eigen mentor; de eerste contactpersoon voor iedere leerling. Leerlingen van klas 1,2 en 3 hebben minimaal twee keer per jaar een driehoeksgesprek met hun mentor. Daarnaast zijn er jaarlijks één of meerdere gesprekken met vakdocenten.

_NFF8694

Jij bent aan zet

We bevorderen het eigenaarschap van onze leerlingen en ondersteunen hen tijdens de ontwikkeling naar steeds meer autonomie. We vinden het namelijk belangrijk dat onze leerlingen onafhankelijkheid zijn, zelfstandig kunnen werken en eigen keuzes kunnen maken onder andere binnen hun eigen leerproces. Daarvoor bieden we tal van werkvormen en binnen- en buitenschoolse activiteiten aan.

Wij zijn wereldbewust

Als MollerJuvenaat begeleiden we onze leerlingen in hun groei naar volwassenheid. We vinden het belangrijk dat onderwijs niet alleen binnen de muren van een schoolgebouw plaatsvindt. Daarom halen we de buitenwereld naar binnen en brengen het klaslokaal naar buiten. Op die manier zorgen we ervoor dat ons onderwijs aansluit bij de actualiteiten van alledag, zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau. En we leren onze leerlingen hoe zij hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen vergroten. Dat doen we met (vak)overstijgende projecten en buitenschoolse activiteiten, die aansluiten bij de leefwereld van leerlingen.