Over ons

Ondanks dat het MollerJuvenaat een nieuwe school is, hebben we vanuit de twee voormalige scholen een rijke geschiedenis van meer dan 100 jaar. Onze naam is een samensmelting van de namen Mollerlyceum en Gymnasium Juvenaat.

Onderwijsconcept
Ook qua onderwijs hebben we het beste van twee werelden samengebracht. Het resultaat is een ijzersterk onderwijsconcept. Het fundament zijn onze docenten die in hun kracht staan en werken vanuit hun passie. Juist deze passie zorgt ervoor dat we het beste uit onze leerlingen kunnen halen. 

_NFF8443

Goed en betekenisvol onderwijs

Dat bieden we door de buitenwereld naar binnen te halen en het klaslokaal naar buiten te brengen. Op die manier zorgen we ervoor dat ons onderwijs aansluit bij de actualiteiten van alledag, zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau. En we leren onze leerlingen hoe zij hun maatschappelijke betrokkenheid kunnen vergroten. Dat doen we onder andere tijdens de uitgebreide extra curriculaire programma’s zoals Global Citizenship en English First op Cambridge niveau.

Leren leren

Bij ons staan niet de cijfers maar het leerproces centraal. De ontwikkelmogelijkheden van iedere individuele leerling vormen daarbij het uitgangspunt. Zij mogen leren door fouten te maken. Bijvoorbeeld tijdens het oefenen van studievaardigheden, zoals plannen, reflecteren en samenwerken. Het MollerJuvenaat is continu op zoek naar slimme(re) verbindingen tussen leren, werken, plezier hebben tijdens specifieke vakken maar ook over vakken en klassen heen.

Kortom; het onderwijs op het MollerJuvenaat is eigentijds, multidisciplinair waarbij eigenaarschap centraal staat en het leerproces ondersteunend is aan de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling. 

Coaching van de toekomst

Als opleidingsschool maken wij deel uit van de AOS West-Brabant.

Wil je bij ons stage komen lopen, mail dan naar Alice Ruers,

a.ruers@mollerjuvenaat.nl

Identiteit

Per 1 augustus 2022 vormen het Mollerlyceum en het Gymnasium Juvenaat het MollerJuvenaat.

Het Gymnasium Juvenaat was het eerste kleinseminarie van de Congregatie van de Priesters van het Heilig Hart van Jezus (https://scj.nl/). Het is in 1900 in Bergen op Zoom opgericht en is daarmee de oudste van beide scholen. In 1953 werd het Juvenaat officieel erkend als gymnasium. Daarmee was het Juvenaat een van de eerste seminaries met een officieel erkend gymnasium. Het gymnasium hanteert als motto cogita corde, conduce mundum ofwel denk met je hart, leid de wereld. Tot aan de samenvoeging van de scholen maakte het Gymnasium Juvenaat deel uit van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omstreken.

Het nieuwe MollerJuvenaat maakt deel uit van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Ons Middelbaar Onderwijs is een katholieke schoolvereniging die in 1916 is opgericht door de Amsterdamse neerlandicus dr. Hendrik Moller. Op 5 september 1916 opende het voormalige Mollerlyceum in Bergen op Zoom zijn deuren, gevolgd op 6 september door het huidige Dr. Mollercollege in Waalwijk. Destijds ontstaan vanuit de behoefte aan een goede verdeling van onderwijsaanbod, meer hoger opgeleiden en culturele en maatschappelijke emancipatie van katholieken. Belangrijk was vooral dat kinderen dichtbij hun huis naar school konden, ongeacht hun sociale achtergrond en met aandacht voor hun talent. De vereniging heeft hiermee bijgedragen aan de sociale en economische ontwikkeling van Noord-Brabant.

Het verzorgen van onderwijs verstaan we als een dienst aan de samenleving.

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is diepgeworteld in de lange katholieke onderwijstraditie in Noord-Brabant. De huidige scholen van de vereniging erkennen deze traditie en willen daar ook naar handelen. Inspiratie ontlenen we aan het liefdevolle Woord en handelen van Jezus Christus. We gaan uit van een optimistische mensvisie. In onze vorming kiezen we als basis het vertrouwen in het goede van de mens. ‘Goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen’ is de vierslag die we hanteren (https://www.omo.nl/over-ons/identiteit-en-integriteit/cDU575_Identiteit-en-integriteit.aspx).

Wij willen leerlingen de kunst van het leven leren. Leraren bieden een hoopvol perspectief aan de leerlingen. Ze helpen leerlingen het leven als zinvol te ervaren en leren ze samen met anderen te leven vanuit het hart en het hoofd.

Van oudsher staan katholieke scholen wereldwijd open voor alle leerlingen. Iedereen is welkom en ieder kind is gewenst. Katholieke scholen verzorgen geen onderwijs voor katholieken, maar omdat zij katholiek zijn. Wij doen dat vanuit een eigen beeld van de mens, van de maatschappij en van God.

Persoonsvorming en socialisatie maken deel uit van de ontwikkeling van de mens. Vorming gaat vooraf aan het vergaren van kennis, want kennis krijgt pas echt betekenis in een gevormde mens die de goede keuzes kan maken. In de relatie met anderen en met de wereld waarin je leeft, leer je verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar en de wereld; ons gemeenschappelijk huis, dichtbij en veraf.

Mens-zijn krijgt vorm in de ontmoeting met de ander/Ander en met onszelf. In de ontmoeting wordt de mens van individu tot persoon. Wij verzorgen onderwijs voor de hele mens. Niet alleen het verwerven van kennis is belangrijk, maar ook bijvoorbeeld de sociaal-emotionele, creatieve, spirituele en lichamelijke ontwikkeling dragen bij tot de ontwikkeling van een leerling tot een evenwichtige volwassen mens. Onderwijs voor hoofd, hart en handen. Voor de scholen is deze pedagogische visie het leidmotief in het pedagogisch en daaruit voortvloeiend ook het didactisch handelen. De aandacht voor iedere en de gehele mens geldt ook voor de medewerkers van de scholen, die de school mogen ervaren als een aangename, persoonlijke en veilige werkomgeving.

Wij keren ons tegen individualisme en willen juist een leefgemeenschap, een waardengemeenschap zijn, waarin alle betrokkenen open staan voor elkaar en zorg hebben voor elkaar. Leerlingen en personeelsleden moeten in school als naasten erkend worden, tot hun recht komen, zich geaccepteerd en veilig voelen. Wij werken aan een cultuur van openheid en samenwerking. Dit bepaalt onze visie op alle beleidsterreinen.

Wij vormen leerlingen voor de samenleving van vandaag en morgen. Om als volwaardig burger te kunnen participeren in de hedendaagse en toekomstige samenleving is het van belang kennis te hebben van onze samenleving en vaardigheden te ontwikkelen om te participeren in en aan de samenleving. Leerlingen vormen tot democratische en rechtschapen burgers is echter een complexe opdracht, omdat onze pluriforme en multiculturele samenleving in se complex is.

Het is daarom van belang dat leerlingen leren om de (sociale) werkelijkheid te bekijken door verschillende ‘brillen’. Er zijn immers allerhande perspectieven denkbaar om naar thema’s te kijken en om deze uit te werken: sociaal-cultureel, sociaaleconomisch, politiek-juridisch, historisch, ideologisch, geografisch, filosofisch, theologisch, en ga zo verder. Deze verschillende perspectieven vormen een totaalbeeld van de complexe wereld om ons heen: dicht bij de deur, over – nationale en Europese – grenzen heen, in verleden, heden en toekomst. Niet alleen deze perspectieven zijn verschillend, ook de wijzen en momenten waarop de leerlingen deze ‘brillen leren opzetten’ zijn uiteenlopend.

Wij leren de leerlingen dat zij participeren in en aan onze samenleving en dat zij daaraan dus ook een actieve bijdrage moeten (leren) leveren. Leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen en die ook weer aan anderen door te geven. Leerlingen leren redeneren vanuit de mentale en lichamelijke waardigheid van de menselijke persoon. Leerlingen leren dat hun denken en handelen ten dienste staan van het welzijn van allen (bonum commune) en dat hierin solidariteit en gerechtigheid met een bijzonder oog voor de zwakkeren in onze samenleving leidend zijn. Leerlingen leren dat zij het verschil kunnen maken en zelf zijn, door na te denken, te twijfelen en bovenal kritisch te zijn. En als het nodig is door tegen de stroom in te roeien.

De scholen van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs leveren ook ruim honderd jaar na oprichting hun bijdrage aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming van leerlingen en samen bouwen we aan een vreedzame en democratische samenleving door het verzorgen van goed onderwijs, door goed mens te zijn, goed te leven en goed te handelen.